Laatste nieuws

Nieuws van Plaatselijk Belang

Beste Surhústers,

Op 17 april jl. hield Pleatslik Belang Surhuzum haar jaarlijkse ledenvergadering bij Pannenkoekenhuis Landzicht te Surhuizum. Rond de 30 leden waren ditmaal aanwezig. De onderwerpen die er het afgelopen kalenderjaar toe deden zijn hieronder voor uw opgesomd in een jaarverslag.

Nijs fan Pleatslik Belang

Piersma 100 jier
100 jier kafee/kafetaria/pankoekhûs Piersma dizze moanne. Aldert Tjibbe syn pake kocht it yn 1922 en siet der yn oant 1962. Willem en Anneke namen it oer foar de 37 jier dy 't folgen. Fan 1989 oant no hawwe Aldert Tjibbe en Marianne yn it pân sitten. En dan waard it pân mei boujier 1872 dizze moanne ek nochris 150 jier. Hiel bysûnder dus. In hoarekapân dat 100 jier yn de famylje is sjogge we net faak mear. Pleatslik Belang lokwinsket de famylje Piersma fan herte en we hoopje dat we noch lang fan se genietsje kinne.

Nijs fan Pleatslik Belang

Alderearst folget hjir in belangryk berjocht. De AED sil fan hjoed ôf oan net mear te finen wêze op it plak dêr 't jo it wend binne: oan de Bartemerwei by Hedzer van Kammen. De reden is dat de AED hjir konstant yn de sinne hinget en dat net befoarderlik is foar it libbensbehâld fan it apparaat. Ferskate Surhústers hawwe de hannen ynien sletten en der is gau in nij plak fûn. Fan hjoed ôf sil it AED apparaat te finen wêze oan de Doarpsstrjitte, tsjinoer de brievebus, by TM Verhuur ûnder de oerkapping/carport. 

Nijs fan Pleatslik Belang

Op tiisdei 10 maaie fûn de ledegearkomste fan Pleatslik Belang plak yn Pannenkoekenhuis Landzicht. Nei trije jier koene wy wer in kear byinoar komme. Hoewol ’t wy in wat gruttere opkomst ferwachte hiene, binne wy wiis mei de ynbring dy ’t wy krigen hawwe en dêrfoar wolle wy de oanwêzigen hertlik tankje. 

Hjirûnder lêze jo wa 't der dit jier dik fertsjinne yn it sintsje set waard.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia