Ledenvergadering "De Laatste Eer"

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Surhuizum houdt op maandag 20 maart a.s. ’s avonds om 20.00 uur haar ledenvergadering in MFC “De Delfeart”.

Agenda:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Notulen
 • Financieel verslag
 • Benoeming kascommissie
 • Jaarverslag
 • Vaststellen ledenkorting
 • Bestuursverkiezing: Jan Pool is aftredend, wel herkiesbaar
  Kandidaten kunnen tot aanvang vergadering worden gemeld
 • Rondvraag

Het bestuur:
J. Dijkstra, voorzitter
H. van der Veen, secretaris

Datum: 
maandag 20 maart 2023 - 19.30
Locatie: 
surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia