Nieuws

Nijs fan Pleatslik Belang

Oprop: wurkgroep wenjen yn Surhuzum 
It is in tema dat it hiele lân beslacht: nijbou. Ferskate organisaasjes, wêrûnder Aedes en Vereniging Eigen Huis, hawwe twa wike lyn in plan presintearre om in ein te meitsjen oan it wenningtekoart. Yn 'e kommende 10 jier moatte der in miljoen huzen bout wurde yn ús lân.

Dorpsbibliotheek Surhuizum tijdelijk gesloten

Door de verbouwing van het dorpshuis is de dorpsbibliotheek de komende drie maanden gesloten. Tijdens deze periode wordt de voormalige muziekzaal omgetoverd in een sfeervolle multifunctionele zaal voor de dorpsbibliotheek bezoekers. Na de verbouwing zal de zaal ook gebruikt worden door de biljarters, voor familiefeestjes en vergaderingen van verenigingen uit het dorp. De verbouwing maakt deel uit van het project ‘Delfeart by de tiid’. Wanneer de dorpsbibliotheek weer opengaat leest u te zijner tijd op deze site.

Better let as net

In de vorige Grutte Gelf heeft de redactie een artikel gepubliceerd over de verbouw van een deel van ons dorpshuis De Delfeart. Dat artikel is waarschijnlijk geschreven na het verschijnen van een bericht in de Leeuwarder Courant. Het is fijn dat de redactie van de Grutte Gelf zo actief is. Eigenlijk hadden wij vanuit het dorpshuis zelf een nieuwsbericht moeten schrijven over de ontwikkelingen in MFC De Delfeart. Wellicht wat laat, maar hierbij ons nieuwsbericht: Better let as net.

Raamtekening oan ’e Doarpsstrjitte

Op in trochdewykse dei stie Djoeke Postma hjir samar foar de doar. Se hat in fraach foar de Grutte Gelf.
As ik ek wat skriuwe wol oer hoe as ik de tekeningen op (en foar) de ruten meitsje. No hâld ik net sa fan yn de “picture” te stean, mar ik help oaren wol graach.
Myn skoanheit seit hjiroer tsjin my: “alleen gekken en dwazen, schrijven op deuren en glazen”, no dat sil sa wêze. Ik ha der nocht oan en dat is it wichtichste toch? As minsken dan ek noch stean bliuwe as wat stadiger foarby rinne om it te lêzen en te sjen, dan fyn ik dat prachtich!

Nijs fan Pleatslik Belang

2021, in jier fol nije ferwachtingen, goeie foarnimmens, mar ek in jier wêryn we noch te meitsjen hawwe mei de lockdown. Foar de ien swierder as foar de oar, mar it grypt ús allegear oan! In jier wêryn we noch better om elkoar tinke moatte, der foar elkoar wêze moatte en stypje wêr wy dat kinne. Wannear der minsken binne dy’t help nedich binne, foar in boadskipke of soksawat, dan binne wy dêrta altyd ree. Wy wolle alle minsken graach freagje om sa goed as mooglik de maatrigels te folgjen, sadat wy hooplik ek sa gau mooglik wer mear frijheden krije.

Jeugd Sponsor Actie SVS

Hallo dorpsgenoten, 

De sponsoractie van de Poiesz supermarkt is weer gestart. Ook dit jaar doet onze club mee aan deze mooie jeugd sponsor actie.

Vanaf maandag 15 februari tot en met 11 april kunt u samen met ons mee sparen voor een leuk sponsor bedrag. Elke week zullen er producten in de aanbieding komen die extra munten opbrengen, deze zullen wij bekend maken via onze facebooksite. 

Op zoek naar Happy Stones in Surhuizum

Gisteren heeft Nynke Veenstra met haar dochters zelf geverfde stenen in het dorp verstopt. Dit is een trend die Happy Stones heet.

“Er gingen al snel kinderen op zoek naar de Happy Stones. Het zou leuk zijn als dit een trend zou worden in Surhuizum, het brengt kleur en activiteit tijdens het wandelen.”, verteld Nynke Veenstra.

Kinderen kunnen ook zelf steentjes gaan verven en ergens neerleggen. Als iemand een steentje vindt, mag hij daar een foto van maken en ergens anders gaan verstoppen. Niet te moeilijk natuurlijk, want het is bedoeld voor jonge kinderen.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia